Digital photos in Cueva de Tiva by Ben Stevens (A1-C2) taken 2009
and Pete Smith (C3, slide taken 1975) with Jen Sloan, eg A4; Brendan Sloan, eg A5
and Michael "Squirrel" Wood, C3.

1

2

3

4

5

A

0026-bst-2009s-01.jpg 0026-bst-2009s-02.jpg 0026-bst-2009s-03.jpg 0026-bst-2009s-04.jpg 0026-bst-2009s-05.jpg

B

0026-bst-2009s-06.jpg 0026-bst-2009s-07.jpg 0026-bst-2009s-08.jpg 0026-bst-2009s-09.jpg 0026-bst-2009s-10.jpg

C

0026-bst-2009s-11.jpg 0026-bst-2009s-12.jpg 0026-ps-1975-01.jpg