1:. Site 4409. (photo: Terry Whitaker, April 2016)